ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V.
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE BLERICK, GEMEENTE VENLO.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen zijdens de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verkoper.
2. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verkoper of andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke bevestiging van de overeenkomst door de verkoper aan de koper.
3. Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verkoper schriftelijk bezwaar maakt.
4. Gegevens welke zijn vermeld in de door verkoper verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden verkoper niet.

Artikel 2 Prijzen.
1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.
2. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
3. Verkoper behoudt zich het recht voor aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
4. De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de (potentiële) koper berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiële) koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te houden.

Artikel 3 Levertijd
1. Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door verkoper opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens en tekeningen in bezit van verkoper zijn. Indien door verkoper een eerste betaling bij bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op de dag waarop deze betaling is ontvangen. Tekeningen moeten door de koper zijn gecontroleerd en schriftelijk goedgekeurd. Voor (de gevolgen van) onjuistheden, het uitblijven van tekeningen, berekeningen en/of gewichten door derden verstrekt of te maken, is verkoper jegens de koper niet aansprakelijk.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor de vertragingen in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen verkoper en de koper gesloten overeenkomsten, zulks behoudens opzet of grove schuld van verkoper en/of haar leidinggevenden.
4. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.
5. De koper is gehouden het door verkoper geleverde op het vastgestelde
afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag, vracht – en stallingskosten) conform het bij verkoper of plaatselijk geldende tarief, aan de koper in rekening zullen worden gebracht.
6. Evenmin is de koper bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4 Wijze van levering, risico
1 De producten worden geacht te zijn geleverd en door de koper aanvaard, alsmede het risico voor de geleverde producten gaat over op de koper:
a. bij levering af magazijn verkoper: zodra de producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de producten naar de koper, zijn geladen.
b. bij levering af magazijn verkoper op afroep: zodra de producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de producten naar de koper en/of vervoer naar een opslagplaats ten behoeve van de koper, al dan niet op diens verzoek of met zijn toestemming, zijn geladen. De koper is verplicht tijdig, doch in elk geval binnen één maand na opdrachtbevestiging door verkoper het leveringstijdstip van de betrokken hoeveelheden na overleg met verkoper nauwkeurig schriftelijk aan te geven.
c. bij levering franco werk: zodra de producten zijn aangevoerd en zijn gelost bij het werk of magazijn van de wederpartij, mits aan de verharde weg gelegen, of zover het vervoermiddel (met aanhanger of oplegger) op normale wijze en met volle vracht over een behoorlijk berijdbare weg – dit ter beoordeling van de vervoerder – het werk of magazijn kan bereiken en verlaten. De lossing dient terstond na aankomst te geschieden. De koper is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Heeft de koper zelf verzocht om levering vóór een bepaald tijdstip en de verkoper is alsdan niet aanwezig om de producten in ontvangst te nemen, dan worden de producten geacht door de koper te zijn aanvaard en geaccepteerd en gaat het risico voor de geleverde producten op de koper over.
2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor rekening van de koper.
3. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken zoals bijv. containers, fusten, kisten, kratten of pallets wordt door verkoper bepaald, tenzij anders overeengekomen.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verkoper. Indien de koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiend kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is
van overmacht.
5. Binnen Nederland geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf €250,- netto excl. BTW. bij zendingen beneden dit bedrag brengt verkoper kosten in rekening voor vracht en behandeling.
6. Indien ingeval van levering af magazijn of franco werk de producten om welke reden dan ook niet door de koper tijdig op de bestemde plaats worden afgenomen, zal de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper te doen opslaan of aan een derde te verkopen. Bij verkoop aan een derde blijft de koper de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan de derde.

Artikel 5 Speciale bestellingen (N.I.P.)
1. Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van verkoper valt.
2. Artikelen die door of vanwege de verkoper speciaal voor de koper moeten worden vervaardigd worden door de koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.
3. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk worden overeengekomen.
4. Bij speciale bestellingen worden de kosten voor vracht en behandeling in rekening gebracht.
5. Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door verkoper retour genomen.

Artikel 6 Controle levering
1. De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.
2. In dien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.
3. Klachten zijdens koper terzake non-conformiteit van of andere gebreken aan het geleverde, dienen bij de verkoper schriftelijk te worden ingediend.
a. ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de zaken;
b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de zaken doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van de zaken:
c. in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken.
4. Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken gebruikelijk is.
5. Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de geleverde zaken.
6. Elk beroep op een opschortingsrecht cq. verrekening vanwege een reclame zijdens de koper is uitgesloten.

Artikel 7 Keuring
1. Koper heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de koper. Onder de voor rekening van de koper komende keuringskosten is begrepen de kosten welke verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken.
2. Levering van zaken volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens directie, geschiedt slechts indien en voor zover kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan de verkoper meegedeeld op een zodanige wijze dat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
3. In de gevallen, bedoeld in art. 6 lid 3 sub c is koper verplicht tijdig voor de verlading aan verkoper kennis te geven van de tijd en plaats waarop keuring zal geschieden.
4. Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de koper gehouden verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en verkoper in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Na acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de koper om zich jegens de verkoper op het resultaat van de keuring te beroepen.
5. Elk beroep op opschortingsrechten zijdens de koper is uitgesloten. Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper.

Artikel 8 Garantie
Verkoper geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voorzover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverd product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van een leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten van ons.
2. Ingeval verkoper aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade is niet te wijten aan opzet of grove schuld van één van de leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten van verkoper, dan is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
3. Ingeval verkoper aansprakelijk mocht zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van één van de leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de koper de producten die schade hebben veroorzaakt, heeft gekocht,dan wel tot een bedrag dat door de koper voor de opdracht is betaald.
4. Ingeval een in kracht van gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in sub 3 als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen verkoper verzekerd zijn dan wel redelijkerwijze, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.
5. De koper is gehouden verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van verkoper in dezen voorwaarde in verhouding met de koper is uitgesloten.
6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepantie tussen Kwaliteitseisen die door de koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.
7. Ingeval van levering van producten door verkoper die zij van derden heeft gekocht, verstrekt verkoper op deze producten slechts garantie indien en voor zover verkoper hiervoor een garantie van haar leveranciers krijgt In dat geval is de garantie gelijkluidende aan de garantie die verkoper van haar leveranciers verkrijgt.

Artikel 10 Emballage
1. De verkoper is bevoegd meermalige bruikbare emballage aan de koper in rekening te brengen.
2. Na retourzending door de koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde bedrag aan de koper worden gecrediteerd.
3. Verkoper is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat wordt geretourneerd, zulks ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 11 Retourzendingen
1. Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.
2. Zo verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retour zending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van tenminste 10 % van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer administratie- en magazijnkosten.
4. Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 12 Overmacht, ontbinding
1. Bij overmacht zijdens verkoper is de verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
2. De bevoegdheid tot het doen van een beroep op overmacht door de koper is uitgesloten.
3. Het recht van de koper de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden is uitgesloten.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang het door de koper terzake verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.
2. Indien dezelfde soort zaken door verkoper aan koper is geleverd, terzake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.
3. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de kopers anderszins blijkt dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet kan of zal voldoen, is koper verplicht de aan verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek of sommatie aan verkoper terug te geven. Daartoe is verkoper bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij koper aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden
1. De overeengekomen koopprijs dient door de koper aan de verkoper te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, behoudens andersluidende regeling.
2. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2 procent of een ander door de verkoper vast te stellen percentage. Deze toeslag wordt eerst door de koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
3. Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, vermeld in lid 1 van dit artikel, zal koper over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd worden gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Bovendien wordt koper alsdan verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €150,-
4. Koper is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdig voldoening aan dit verzoek / deze sommatie is verkoper bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 15 Geschillen
1. Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper dan wel de rechtbank ter keuze van verkoper.

Artikel 16 Battle of forms
1. Indien de koper algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, zullen de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren, voor zover bepalingen in de algemene voorwaarden van de koper strijdig zijn met bepalingen in deze algemene voorwaarden, één en ander indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 17 Verjaring
Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met de verkoper gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 18 Afwijking
Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 19 Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van enige bepaling heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg

Gedeponeerd bij:
Kamer van Koophandel Limburg
K.V.K. 12015714